Điều khoản sử dụng:

        NỘI DUNG DỊCH VỤ
a) Bên B nhậnujcung cấp các dịch vụ quảng cáo trực tuyến nhằm để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Bên A tại các vị trí cho phép đặt quảng cáo trên hệ thống online.
b) Bên B sẽ quản lý tài khoản digital và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến digital marketing cho Bên A.
c) Bên B sẽ tư vấn, hỗ trợ cho Bên A các vấn đề liên quan đến chính sách quảng cáo online để các chiến dịch hoạt động hiệu quả nhất.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Bên A gửi thông tin đăng ký tài khoản theo mẫu. Tối đa trong vòng 48h (bốn tám giờ) Bên B sẽ sẽ xây dựng kế hoạch triển khai cho Bên A đúng theo quy định.
2. Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng này, Bên A có thể phản hồi những vấn để phát sinh. Phương thức thực hiện, tạm ứng/thanh toán và các điều khoản chung về quyền và nghĩa vụ các bên được thực hiện theo Hợp đồng này, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác ghi nhận cụ thể trong email trao đổi giữa hai Bên.
3. Trong trường hợp Bên A chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên B, ngoài việc Bên B có quyền yêu cầu Bên A thực hiện các điều khoản quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
a) Bên A có quyền đưa ra yêu cầu báo cáo các chiến dịch đã chạy cũng như thay đổi với các dịch vụ Bên B cung cấp.
b) Bên A có quyền khiếu nại về chất lượng thông tin, chất lượng dịch vụ do Bên B cung cấp. Mọi khiếu nại phải được lập thành văn bản và gửi cho Bên B trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày phát sinh vấn đề và Bên B trả lời khiếu nại cho Bên A trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày Bên B nhận được Văn bản khiếu nại của Bên A;
c) Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Hợp đồng này.
d) Bên A có nghĩa vụ hợp tác, tạo điều kiện và cung cấp các thông tin, tài liệu và cơ sở vật chất cần thiết để cùng Bên B điều chỉnh để tối ưu các chiến dịch marketing.
e) Bên A có nghĩa vụ đảm bảo các thông tin dịch vụ tiến hành quảng cáo không vi phạm Pháp luật Việt Nam.
Trong trường hợp Bên A sử dụng các nội dung quảng cáo vi phạm Pháp luật Việt Nam, bên B có quyền dừng toàn bô
f) Bên A chịu trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định của Hợp đồng này.

2. Quyền và Nghĩa vụ Bên B;
a) Bên B có quyền và yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.
b) Bên B có quyền yêu cầu Bên A phối hợp thực hiện chỉnh sửa các chiến dịch quảng cáo hoặc các vấn đề liên quan khác theo đúng luật pháp nhà nước Việt Nam
c) Bên B có nghĩa vụ thông báo cho Bên A các phát sinh trong quá trình triển khai chiến dịch . Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau để bàn bạc, giải quyết.
d) Bên B có nghĩa vụ tôn trọng bản quyền của các đơn vị phát hành tạp chí/ấn phẩm/báo điện tử mà Bên A cung cấp và không sử dụng những nội dung này vào mục đích thương mại sau khi hoàn thành chiến dịch.
e) Bên B có nghĩa vụ bảo mật và không được đồng thời cấp tài khoản Bên A đang sử dụng cho Bên khác dưới bất kỳ hình thức nào.
è) Bên B thống kê và làm biên bản đối soát về chi phí quảng cáo thực tế của mỗi chiến dịch quảng cáo vào mỗi tháng.
g) Bên B thông báo ngay lập tức cho Bên A ngay khi xảy ra trường hợp bất khả kháng và/hoặc các trường hợp miễn trừ trách nhiệm khác của Bên B.
h) Bên B chịu trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định của hợp đồng này.

QUYỀN TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM
1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu Bên B không thực hiện đúng và/hoặc đủ nghĩa vụ của Bên B.
2. Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này, thì Bên A chịu một khoản tiền chậm thanh toán tương ứng 0.03% phần trễ hạn thanh toán/ ngày.

CAM KẾT NỘI DUNG CẤP
Bên A bảo đảm bất kỳ nội dung nào Bên A thực hiện Chiến dịch bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, đồ họa, kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa, tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và/ hoặc các tài liệu khác được sở hữu bởi Bên A, hoặc Bên A được sự cho phép của chủ sở hữu. Mọi tranh chấp liên quan đến nội dung này giữa Bên A và bên thứ ba nào khác không thuộc trách nhiệm của Bên B, đồng thời không ảnh hưởng đến điều khoản của Hợp đồng này.

CAM KẾT BẢO MẬT
1. Thông Tin Mật có nghĩa là tất cả những thông tin, số liệu, hoặc bất kỳ tài liệu nào mang bản chất như thế được một bên tiết lộ cho bên còn lại để thực hiện Công việc/ Dịch vụ theo Hợp đồng này.
2. Thông tin mật không bao gồm những thông tin hay tài liệu mà:
(a) được lưu trữ hoặc có thể được truy cập thông qua các kênh công cộng không phải do sự tiết lộ thông tin bởi bên nhận hoặc là bởi bên thứ ba được bên nhận tiết lộ thông tin;
(b) đã thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên nhận tiết lộ thông tin;
3. Hai bên cam kết sẽ không tiết lộ thông tin mật trừ trường hợp được yêu cầu tiết lộ bởi pháp luật Việt Nam hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tùy theo quyết định của Công ty, Nhà thầu đồng ý ký một thỏa thuận riêng để cụ thể hóa cam kết bảo mật thông tin này.
4. Các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Điều khoản cam kết bảo mật này ngay cả khi Hợp Đồng hết hiệu lực.

SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
1. Bên A cũng như Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của Hợp Đồng nếu và trong chừng mực mà việc không hoàn thành đó đã bị trì hoãn hoặc tạm thời bị cản trở do một sự kiện ngoài tầm kiểm soát, xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước, (bao gồm nhưng không giới hạn hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, nổi loạn, nội chiến, các hành vi can thiệp của Nhà nước Việt Nam, đình công,…), và/ hoặc không do lỗi hay sự bất cẩn của Bên bị ảnh hưởng và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép. Các sự kiện nêu trên gọi là Sự kiện bất khả kháng.

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH
Bên B được miễn trách đối với các tổn thất cho chiến dịch như ngừng, mất, không truyền được thông tin…trong các trường hợp sau:
1. Các tổn thất trực tiếp ngẫu nhiên, hệ quả hay tổn thất do pháp luật quy định.
2. Các tổn thất do lỗi đường truyền Internet, cơ sở hạ tầng của mạng quốc gia.

ĐIỀU 14. SỬA ĐỔI, GIA HẠN, THANH LÝ, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
1. Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến các điều khoản của Hợp đồng này phải được các bên chấp thuận bằng văn bản. Trường hợp một bên muốn sửa đổi, bổ sung nội dung của Hợp đồng phải thông báo cho các bên còn lại bằng văn bản trước 10 (mười) ngày. Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, nếu các bên còn lại không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì coi như thông báo đó đã được chấp nhận.
2. Hợp đồng có thể được gia hạn bằng văn bản thỏa thuận của các Bên ít nhất 07 (bảy) ngày trước ngày hết hạn hoặc hết thời gian gia hạn.
3. Hợp Đồng này chấm dứt:
(a) Vào ngày hết hạn hoặc hết bất kì thời gian nào sau đó.
(b) Trước khi kết thúc chiến dịch:
(i) Bằng văn bản thỏa thuận bởi các Bên.
(ii) Bằng văn bản thông báo trước 07 (bảy) ngày chấm dứt chiến dịch của Bên A gửi cho Bên B.
(iii) Bằng văn bản thông báo của Bên B gửi cho Bên A trong trường hợp Bên B đã gửi văn bản thông báo vi phạm cho Bên A 02 (hai) lần nhưng vẫn không nhận được sự khắc phục vi phạm.
(iv) Một bên giải thể hay phá sản.
4. Việc bất kỳ Bên nào chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 12 của Hợp Đồng này cũng không làm phương hại đến các quyền khác mà Bên đó có phát sinh từ Hợp Đồng này hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.
5. Trong trường hợp Hợp Đồng được chấm dứt theo quy định tại Điều 12.3 (b)(ii), Bên B có trách nhiệm hoàn trả lại cho Bên A toàn bộ số tiền tạm ứng tương ứng với số ngày chưa thực hiện và/ hoặc Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B số tiền còn lại tương ứng với số ngày Bên B đã thực hiện dịch vụ mà chưa được thanh toán trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày kết thúc chiến dịch và chấm dứt hợp đồng theo yêu cầu.

ĐIỀU 15. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc, tranh chấp phát sinh từ hay liên quan đến Hợp Đồng, mỗi bên cần thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí, vì lợi ích của cả hai bên. Trong trường hợp không thể giải quyết được bất đồng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các phí về bàn bạc giải quyết, án phí, lệ phí, phí thuê bên thứ ba giải quyết tranh chấp và các loại phí khác trong quá trình giải quyết tranh chấp do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 16. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng tất cả những điều khoản quy định trong Hợp Đồng và các văn bản, phụ lục khác (nếu có).
2. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc chiến dịch.
3. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung cho Hợp Đồng này đều được lập bằng văn bản có sự đồng ý và thống nhất ký kết của cả hai bên. Các văn bản sửa đổi, bổ sung này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.
4. Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, Mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.